kontakt@krystianstein.pl

tel. 608 208 415

Regulamin dostępny pod adresem https://zakupskontrolowany.pl/ określa warunki i zasady dokonywania zakupów w sklepie internetowym https://zakupskontrolowany.pl/

I. Definicje

Sprzedawca/Usługodawca – Krystian Stein prowadzący działalność pod nazwą AutoStein – Krystian Stein, ul. Rybnicka 68 44-310 Radllin NIP: 6391939545 REGON: 242980519
Regulamin – niniejszy Regulamin sklepu internetowego
Klient/Kupując:
a) osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez powszechnie obowiązujące przepisy prawa także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych,
b) osoba prawna,
c) jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której prawo przyznaje zdolność prawną,
– która zawarła lub zamierza zawrzeć Umowę sprzedaży ze Sprzedawcą, a także która korzysta lub zamierza skorzystać z Usługi lub Usługi elektronicznej.
Konsument – osoba fizyczną, która zawiera Umowę Sprzedaży w celu niezwiązanym bezpośrednio z prowadzoną działalnością gospodarczą lub zawodową.
Newsletter – Usługa Elektroniczna, którą świadczy Sprzedawca za pomocą poczty elektroniczne, dzięki której możliwe jest subskrybowanie i automatyczne otrzymywanie drogą elektroniczną cyklicznych, bezpłatnych informacji m.in. o nowościach, promocjach przez Klientów
Towar – dostępne w sklepie internetowym kursy, ebooki, gadżety, etc.
Usługa – usługa świadczona przez Usługodawcę na rzecz Klienta w związku z charakterem sprzedawanych Towarów.
Produkt – Towary i Usługi, które są dostępne w Sklepie Internetowym.
Podmiot realizujący płatność – zewnętrzny podmiot pośredniczący przy realizacji płatności za pomocą przelewu bankowego lub płatności kartą płatniczą.
Przedsiębiorca – osoba fizyczna, osoba prawna bądź jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której to ustawa daje zdolność prawną i która to prowadzi działalność gospodarczą lub zawodową.
Usługa elektroniczna – usługa, która jest realizowana drogą elektroniczną przez Sprzedawcę na rzecz Klienta poprzez Sklep Internetowy
Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży Produktów w rozumieniu Kodeksu cywilnego, zawierana na odległość pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, za pośrednictwem sklepu internetowego
Sklep Internetowy – serwis internetowy dostępny pod adresem https://zakupskontrolowany.pl/, za pośrednictwem którego Klient może kupić Produkt.
Zamówienie – oświadczenie woli Klienta określające jednoznacznie rodzaj i ilość Produktów, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży na odległość za pośrednictwem Sklepu Internetowego.

II. Zasady ogólne

1. Regulamin określa zasady sprzedaży Produktów przez Sprzedawcę w sklepie internetowych oraz ich wzajemne prawa i obowiązki z tym związane.
2. Każdy Klient ma nieodpłatny wgląd do regulaminu za pośrednictwem witryny internetowej https://zakupskontrolowany.pl/
3. Administratorem danych osobowych, które są przetwarzane w związku z realizacją postanowień Regulaminu jest Sprzedawca. Dane osobowe przetwarzane są w celach, w zakresie i w oparciu o zasady wskazane w Polityce prywatności opublikowanej na stronie Sklepu Internetowego.
4. Sprzedawca oświadcza, iż przestrzega zasad ochrony danych osobowych Klientów, które są przewidziane przepisami prawa.
5. Klient jest zobowiązany do korzystania ze Sklepu internetowego oraz usług świadczonych przez Sprzedawcę za jego pomocą w sposób, który jest z przepisami prawa obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, a także w zgodzie z zasadami, które są przedstawione w Regulaminie, zasadami współżycia społecznego oraz praw autorskich i własności intelektualnej Sprzedawcy oraz osób trzecich.
6. Warunkiem złożenia Zamówienia w Sklepie Internetowym jest zapoznanie się z jego Regulaminem oraz akceptacja jego postanowień
7. Każdorazowe złożenie Zamówienia w Sklepie Internetowym jest równoznaczne z zapoznaniem się, zaakceptowaniem oraz przestrzeganiem przez Klienta postanowień niniejszego Regulaminu oraz dokonaniem  Zamówienia na zasadach, które są opisane w Regulaminie.
8. Kontakt ze Sprzedawcą można uzyskać poprzez email: kontakt@krystianstein.pl
9. Sklep Internetowy prowadzi sprzedaż detaliczną za pośrednictwem sieci Internet.
10. Wszystkie informacje o Produkcie i Usługach, które są realizowane przez Sprzedawcę za pośrednictwem Sklepu Internetowego (w tym także: opisy, ceny Produktu) podane na stronie internetowej Sklepu, nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 k.c., lecz są zaproszeniem do zawarcia umowy określone w art. 71 k.c.
11. Ceny Produktów, które są prezentowane na stronie Sklepu internetowego są wyrażone w polskich złotych i zawierają podatek VAT.
12. Promocje Produktu dostępne za pośrednictwem Sklepu internetowego nie łączą się, za wyjątkiem sytuacji, gdy regulamin danej promocji mówi inaczej.
13. Biorąc pod uwagę specyfikę sprzedawanych produktów, zakup jest realizowany wyłącznie po dokonaniu płatności z góry.

IV. INFORMACJA ADMINISTRATORA DANYCH OSOBOWYCH SPORZĄDZONA NA PODSTAWIE ART. 13 UST. 1 i 2 OGÓLNEGO ROZPORZĄDZENIA O OCHRONIE DANYCH (RODO)

W związku z wejściem w życie i koniecznością stosowania Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (zwanego dalej „Rozporządzeniem”) AutoStein – Krystian Stein NIP: 6391939545 (zwany dalej także: „Sklepem Internetowym”) będąca właścicielem domeny internetowej https://zakupskontrolowany.pl/ przedstawia poniższe informacje dotyczące zasad przetwarzania Panią/Pana danych osobowych.

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest AutoStein – Krystian Stein ul. Rybnicka 68, 44-310 Radlin NIP: 6391939545 REGON 242980519; dane kontaktowe – numer telefonu:
608208415, adres e-mail: kontakt@krystianstein.pl.

2. Z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych wyznaczonym AutoStein – Krystian Stein ul. Rybnicka 68, 44-310 Radlin NIP: 6391939545 REGON 242980519 można się kontaktować pisząc na adres pocztowy kontakt@krystianstein.pl., najlepiej z dopiskiem: „Inspektor Danych Osobowych” lub adres e-mail biuro@13design.pl

3. Sklep internetowy przetwarza Pani/Pana dane osobowe w następujących celach:

a) przekazania Pani/Pana danych osobowych do ING Banku Śląskiego S.A. („Bank”) w związku z:
a. świadczeniem przez Bank na rzecz Sklepu internetowego usługi udostępnienia infrastruktury do obsługi płatności przez Internet (podstawa prawna:
art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia).
b. obsługą i rozliczaniem przez Bank płatności dokonywanych przez klientów Sklepu internetowego przez Internet przy użyciu instrumentów płatniczych
(podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia).
c. w celu weryfikacji przez Bank należytego wykonania umów zawartych ze Sklepem internetowym, w szczególności zapewnienia ochrony interesów płatników w związku ze składanymi przez nich reklamacjami (podstawa prawna:
art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia).
b) przekazania Pani/Pana danych osobowych do Twisto Polska sp. z o.o. w związku z możliwością zaproponowania dokonania zapłaty za nabyty towar lub usługę przez Twisto Polska sp. z o.o. w ramach umowy zlecenia obejmującej formułę zakupową „Kup z Twisto” i udostępnieniem tej formuły zakupowej przez Sklep internetowy, a także celu weryfikacji przez Twisto Polska Sp. z o.o. należytego wykonania takich umów zlecenie (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia).

4. Poza celami wskazanymi w ust. 3 (cel pierwszorzędny), Sklep internetowy może przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w innych prawnie dopuszczalnych celach (cel drugorzędny), gdy cel pierwszorzędny i drugorzędny są ze sobą ściśle powiązane. W ramach takiego przetwarzania Sklep internetowy działając na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia, przewiduje przetwarzanie danych osobowych także w następujących celach drugorzędnych:

5. Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych w celach określonych w ust. oraz w ust. 4 następować będzie w związku z istnieniem prawnie uzasadnianego interesu realizowanego przez Sklep internetowy.

6. W związku z przetwarzaniem danych osobowych w celach określonych w ust. 3 i 4, Pani/Pana dane osobowe mogą zostać udostępnione przez Sklep internetowy innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców danych osobowych, którymi mogą być:

a) ING Bank Śląski S.A.
b) Twisto Polska sp. z o.o.

7. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres uzasadniony do realizacji celów wskazanych w ust. 3, tj.:

8. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługuje Panu/Pani:
a) prawo dostępu do treści swoich danych osobowych,
b) prawo do ich sprostowania, gdy są niezgodne ze stanem rzeczywistym,
c) prawo do ich usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych,
d) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych,
e) prawo do przenoszenia danych.

9. W przypadku, gdy przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych odbywa się na podstawie zgody, ma Pani/Pan prawo do wycofania takiej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody nie wpływa na przetwarzanie danych przed cofnięciem zgody ani podstawę prawną tego przetwarzania.

10. Organem nadzorczym wobec Sklepu internetowego w zakresie danych osobowych jest AutoStein – Krystian Stein ul. Rybnicka 68, 44-310 Radlin NIP: 6391939545 REGON 242980519 Posiada Pani/Pan ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

11. W przypadku, gdy podanie przez Panią/Pana danych osobowych następuje w celu zawarcia umowy ze Sklepem internetowym, podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem zawarcia tej Umowy. Podanie danych osobowych w tej sytuacji jest dobrowolne, jednak konsekwencją niepodania tych danych będzie brak możliwości zawarcia umowy ze Sklepem internetowym.

W przypadku, gdy podanie przez Panią/Pana danych osobowych następuje w celu przekazania Pani/Pana danych osobowych do Twisto Polska sp. z o.o. przed zawarciem umowy sprzedaży towaru (lub usługi) nabywanego w Sklepie internetowym, przekazanie tych danych jest warunkiem zawarcia umowy sprzedaży w związku modelem biznesowym prowadzenia działalności przyjętym przez Sklep internetowy.

W przypadku przekazania Pani/Pana danych osobowych do Banku w związku z obsługą i rozliczaniem płatności dokonywanych przez Panią/Pana płatności na rzecz Sklepu internetowego przez Internet przy użyciu instrumentów płatniczych, podanie danych jest wymagane w celu realizacji płatności i przekazania potwierdzenia jej dokonania przez Bank na rzecz Sklepu internetowego.

W przypadku przekazania Pani/Pana danych osobowych do Banku w celu weryfikacji przez Bank należytego wykonania umów zawartych ze Sklepem internetowym, w szczególności zapewnienia ochrony interesów płatników w związku ze składanymi przez nich reklamacjami podanie tych danych jest wymagane w celu umożliwienia realizacji umowy zawartej pomiędzy Sklepem internetowym a Bankiem.

W przypadku przekazania Pani/Pana danych osobowych do Twisto Polska sp. z o.o. w związku z możliwością zaproponowania Pani/Panu dokonania zapłaty ceny za nabyty przez Panią/Pana towar lub usługę przez Twisto Polska sp. z o.o. w ramach umowy zlecenia obejmującej formułę zakupową „Kup z Twisto” i udostępnieniem tej formuły przez Sklep internetowy, podanie tych danych i przetwarzanie ich w tym celu jest wymagane w związku modelem biznesowym prowadzenia działalności przyjętym przez Sklep internetowy i w celu realizacji umowy zawartej pomiędzy Sklepem internetowym a Twisto Polska Sp. z o.o.

V. Wymagania techniczne

 • W celu korzystania ze Sklepu i platformy wymagany jest do Internetu
 • Przeglądarka (wskazana najświeższa jej wersja), która ma włączoną obsługę javascript oraz plików cookies.
 • W celu korzystania ze Sklepu Internetowego oraz platformy kursowej konieczne jest posiadanie przez Klienta działającego konta e-mail.
 • W przypadku warsztatów, webinarów, spotkań online realizowanych za pośrednictwem grupy Facebookowej potrzebne jest posiadanie konta w tym serwisie.
 • Podczas korzystania ze Sklepu Internetowego u Klienta instalowane są niewielkie pliki cookies w celach identyfikacji i statystycznych – oczywiście o ile przeglądarka Klienta na to pozwala. Szczegóły na temat cookies dostępne są w Polityce prywatności w sekcji poświęconej ciasteczkom
 • Sprzedawca stara się, aby korzystanie ze Sklepu Internetowego i platformy było możliwe na wszystkich popularnych rodzajach komputerów i systemach operacyjnych oraz w popularnych przeglądarkach internetowych, jednakże nie gwarantuje i nie odpowiada za możliwość i efektywność korzystania z witryny na każdym sprzęcie, systemie czy przeglądarce internetowej.
 • Korzystanie ze Sklepu Internetowego jest możliwe poprzez ogólnodostępną sieć Internet, która ze względu na swą istotę nie daje gwarancji niezawodności ani poufności komunikacji pomiędzy Klientem a Sklepem, w tym także w zakresie treści przesyłanych informacji oraz niejawności danych Klienta. Ochrona danych osobowych Klienta odbywa się zgodnie z zasadami przedstawionymi w Polityce Prywatności
 • Sprzedawca zapewnia, iż dokłada wszelkich starań by zapewnić każdorazowo, ciągłość i dostępność sklepu i platformy, a w przypadku awarii dąży do jak najszybszego jej usunięcia.
 • Sprzedawca oświadcza, iż nie wysyła próśb o przesyłanie hasła Klienta.

VI. Składanie i przyjmowanie Zamówień

1. Kupujący składa Zamówienie:
a) wybierając jedną lub kilku pozycji Produktów dostępnych w Sklepie Internetowym,
b) poprawnie uzupełniając formularz zamówienia online, dostępny w Sklepie Internetowym
c) wysyłając formularza zamówienia w formie elektronicznej

2. Składanie zamówień jest możliwe przez cały rok, 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu

3. Zamówienie jest uznawane za złożone, gdy w formularzu zamówienia zostaną uzupełnione wszelkie dane Kupującego, które pozwalają na prawidłową jego identyfikację, w tym w szczególności adres poczty elektronicznej. W przypadku niekompletnych danych, Sprzedający ma prawo skontaktować się z Kupującym, a w przypadku, gdy kontakt nie będzie możliwy ma prawo anulować Zamówienie.

4. Prawidłowo złożonemu Zamówieniu przypisywany jest unikalny kod, dzięki któremu możliwa jest identyfikacja Zamówienia oraz Kupującego.
Potwierdza złożenia Zamówienia jest przesyłane na podany przez kupującego adres email

5. Jeśli nastąpią problemy z realizacją Zamówienia w terminie z uwagi na brak Produktu, Sprzedawca za pomocą poczty elektronicznej lub telefonicznie skontaktuje się z Kupującym i poinformuje go o takiej okoliczności proponując inny termin realizacji zamówienia. Kupujący ma możliwość odrzucenia proponowanego terminu i w takiej sytuacji rezygnacji z zakupu.

VII. Realizacja zamówień i udostępnienie Produktu

1. Realizacja zamówienia następuje po potwierdzeniu wpłynięcia płatności.

2. W zależności od zakupionego Towaru zamówienie może być realizowane na różne sposoby.

3. W przypadku zakupu kursu dostępnego na platformie, Klient otrzymuje dane dostępowe do panelu kursanta na podany w formularzu zamówienia adres e-mail

4. Uczestnictwo w Kursie odbywa się z poziomu panelu kursanta i wymaga połączenia z Internetem

5. Klient uzyskuje dostęp do Kursu na czas nieokreślony. W przypadku decyzji Sprzedawcy o wyłączeniu dostępu do Kursu w trybie on-line, udostępni Klientowi możliwość pobrania wszystkie materiały wchodzące w skład Kursu na dysk lub do pamięci swojego urządzenia.

6. W przypadku zakupu warsztatów realizowanych na specjalnej grupie Facebookowej Klient otrzymuje dostęp po wysłaniu prośby dołączenia do niej za pomocą serwisu Facebook i weryfikacji podanych danych z danymi podanymi w formularzu zamówienia.

7. W przypadku zakupu ebooka otrzymuje dostęp do niego w panelu klienta po potwierdzeniu wpłynięcia płatności.

8. W przypadku produktów fizycznych zostają one dostarczone za pomocą kuriera na podany przez Klienta do wysyłki. Nadanie przesyłki jest realizowane do 72h od wpłynięcia płatności – w wyjątkowych sytuacjach termin może ulec wydłużeniu, wtedy Klient dostanie informację o tym przed złożeniem zamówienia.

VIII. Zasady i formy płatności

1. Ceny, które są prezentowane w sklepie internetowym wyrażone są w polskich złotych (PLN) i zawierają podatek VAT. Cena, która jest widoczna na Stronie Sklepu przy każdym Produkcie jest wiążąca w momencie składania Zamówienia.

2. Do podanych cen produktów fizycznych nie jest wliczona wysyłka. Wysyłka jest osobno płatna zgodnie z przedstawionym w Regulaminie cennikiem wysyłek.

3. Sprzedawca wystawia fakturę VAT na każdy zakupiony Produkt / Usługę.
Kupujący wyraża zgodę na wystawianie i przesyłanie drogą elektroniczną, na wskazany przez siebie adres e-mail dokumentów związanych z realizacją zamówienia w tym faktury VAT w formie elektronicznej zgodnie z rozporządzeniem ministra finansów z dnia 17 grudnia 2010 r. w sprawie przesyłania faktur w formie elektronicznej, zasad ich przechowywania oraz trybu udostępniania organowi podatkowemu lub organowi kontroli skarbowej.

4. Sprzedawca umożliwia następujące metody płatności:
przelew tradycyjny na rachunek bankowy Sprzedawcy (ING 64 1050 1328 1000 0090 9654 2569), który jest także wskazany w procesie składania Zamówienia oraz w wiadomości potwierdzającej dokonanie Zamówienia.

5. W przypadku wyboru przez Klienta płatności przelewem lub płatności elektronicznych, Klient obowiązany jest do dokonania zapłaty w terminie 7 dni roboczych od dnia otrzymania wiadomości potwierdzającej przyjęcie zamówienia przez Sprzedawcę, określającej całkowity koszt zamówienia (od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży).

IX. Koszt wysyłki

Koszt dostawy jest uzależniony od ilości zamawianych Produktów

 • w przypadku, gdy waga zamówionych towarów nie przekracz 5kg – 16zł
 • w przypadku, gdy waga zamówionych towarów mieści się w przedziale 5-10kg – 17zł
 • w przypadku, gdy waga zamówionych towarów mieści się w przedziale 10-20kg – 19zł
 • w przypadku, gdy waga zamówionych towarów mieści się w przedziale 20-30kg – 20zł
 • w przypadku, gdy waga zamówionych towarów przekracza 30kg – 60zł

X. Prawo do odstąpienia od umowy

1. Zgodnie z art. 27 ustawy o prawach konsumenta, Klientowi będącemu Konsumentem przysługuje prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość bez podania przyczyny

2. Prawo do odstąpienia od umowy przysługuje w terminie 14 dni kalendarzowych od momentu objęcia Produktu w posiadanie przez Klienta lub osobę trzecią przez niego wskazaną.

3.Prawo do odstąpienia od Umowy, o którym mowa dotyczy sprzedaży konsumenckiej, a więc ma ono zastosowanie wyłącznie do Klientów będących konsumentami.

4. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umów:

 • dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Sprzedawcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.
 • o świadczenie usług, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od umowy,
 • w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi Sprzedawca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy,
 • w której przedmiotem świadczenia jest Produkt nieprefabrykowany, wyprodukowany według specyfikacji konsumenta lub służący zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb,
 • w której przedmiotem świadczenia jest Produkt ulegający szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia,
 • w której przedmiotem świadczenia jest Produkt dostarczany w zapieczętowanym opakowaniu, którego po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu,
 • w której przedmiotem świadczenia są Produkty, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami,
 • w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu Umowy Sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi Sprzedawca nie ma kontroli,
 • w której konsument wyraźnie żądał, aby Sprzedawca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli Sprzedawca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza Produkty inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub Produktów,
 • w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu,
 • dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę,
 • zawartej w drodze aukcji publicznej,
 • świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi,

5. W celu realizacji ustawowego prawa odstąpienia od umowy Klient składa Sprzedającemu jednoznaczne oświadczenie woli, przesyłając je na adres email Sprzedawcy: kontakt@krystianstein.pl

XI. Reklamacje

1. Do reklamacji oraz odpowiedzialności Sprzedawcy z tytułu niezgodności Towaru z umową w stosunku do konsumentów stosuje się przepisy ustawy z dnia 27 lipca 2002 roku o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz.U. nr 141 poz. 1176 ze zm.) i ustawy z dnia 2 lipca 2000 roku o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz.U. 2000 nr 22, poz. 271 ze zmianami).

2. W przypadku sprzedaży niestanowiącej sprzedaży konsumenckiej, wyłącza się przepisy zawarte w artykułach 556 – 576 Kodeksu cywilnego, z wyłączeniem przepisów bezwzględnie obowiązujących.

3. Reklamacja powinna być złożona pisemnie i przesłana na adres email Sprzedającego kontakt@krystianstein.pl

4. Zalecane jest podanie przez Klienta w reklamacji następujących informacji (które będą pomocne dla Sprzedawcy w toku rozpatrywania reklamacji i mogą przyspieszyć proces reklamacyjny, podane zalecenia nie są obowiązkowe i nie mają wpływu na skuteczność w rozpatrywaniu danej reklamacji:

 • okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji i pojawienia się ewentualnych wad,
 • określenie żądania Klienta (żądania sposobu doprowadzenia produktu do zgodności z Umową sprzedaży lub złożenia oświadczenia o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od Umowy Sprzedaży),
 • danych do kontaktu Sprzedawcy z osobą składającą reklamację/Klientem.

5. Rozpatrzenie reklamacji następuje w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania przez Sprzedawcę.

6. Stroną ponoszącą koszty przesyłki w przypadku skorzystania przez konsumenta z prawa do odstąpienia od umowy jest Zamawiający/Klient zwany też w regulaminie Kupującym.

XII. Polityka prywatności

1. Podawane dane Klienta służą wyłącznie do celów Zamówienia. Dane te nie są w żadnym wypadku udostępniane osobom trzecim. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z realizacją Zamówienia jest AutoStein – Krystian Stein ul. Rybnicka 68, 44-310 Radlin NIP: 6391939545 REGON: 242980519 Dane osobowe Klienta są przechowywane w systemie informatycznym Sprzedającego przez czas trwania procedury realizacji Zamówienia i są chronione zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 ze zm.) oraz Ustawą z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002r. Nr 144, poz. 1204 ze zm.).

2. Klient podczas realizacji zamówienia może dołączyć do newslettera – jest to opcjonalne i w każdej chwili można zrezygnować z subskrypcji
Szczegółowe informacje dotyczące ochrony danych osobowych zawarte są w Polityce prywatności dostępnej:  https://zakupskontrolowany.pl/polityka-prywatnosci/

XIII. Postanowienia końcowe

1. Regulamin i Umowa Sprzedaży podlegają prawu polskiemu.
2. W sprawach nieuregulowanych regulaminem zastosowanie mają postanowienia Kodeksu cywilnego i odpowiednich ustaw prawa polskiego, a także prawa Unii Europejskiej, w szczególności RODO (Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE).
3. Spory wynikające ze stosowania niniejszego Regulaminu i w związku z wykonywaniem zawartych Umów Sprzedaży między Sklepem a Klientami:

 • będącymi konsumentami, będą rozpatrywane przez sąd właściwy według przepisów o właściwości rzeczowej i miejscowej zgodnie z ustawą z dnia 17.11.1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (Dz.U. nr 43 poz. 296 ze. zm.),
 • nie będącymi konsumentami, będą rozpatrywane przez Sąd właściwy ze względu na miejsce siedziby Sprzedawcy.

4. Sprzedawca zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian do niniejszego Regulaminu z zastrzeżeniem, iż do Umów Sprzedaży zawartych przed zmianą Regulaminu stosuje się wersję Regulaminu obowiązującą w chwili zawarcia Umowy Sprzedaży.

Data opublikowania Regulaminu 08.07.2019r.

ZAMÓW USŁUGĘ SPRAWDZENIA SAMOCHODU

AutoStein – Zakup (s)kontrolowany

Działam głównie na terenie województw śląskiego, małopolskiego oraz opolskiego jednak na życzenie klienta możliwa jest ekspertyza na terenie całej Polski.

ul. Mickiewicza 3 47-480 Pietrowice Wielkie ( obok Raciborza )

mg. Inż. Krystian Stein – Specjalista ds. ekspertyz samochodowych
tel. kontaktowy : 608 208 415

e-mail : kontakt@krystianstein.pl

Zapraszamy do kontaktu w godzinach:
Pn-Pt: 8-14
Soboty: 8-14

Współpracujemy z